Onderzoek naar zorgwekkende signalen over jeugdzorg Brabant

West-Brabantse gemeenten en Jeugdbescherming Brabant (JBB) vragen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om onderzoek te doen naar kritische signalen van ouders over JBB. Dat melden de gemeenten en JBB in een gezamenlijk persbericht.
 
Ine Cup 27-09-2018
 
In het zwartboek Zwartboek Jeugdbescherming Brabant: de doodlopende weg in de jeugdhulpverlening wordt aan de hand van zeven dossiers een beeld geschetst van een JBB dat niet naar behoren functioneert. Daardoor zou het onherstelbare schade toebrengen aan kinderen en hun ouders. Het zwartboek werd begin september aan alle Brabantse gemeenten en andere betrokken partijen gestuurd.
 

Dossier van de week: kwetsbare jongeren 16-27

In de leeftijdsfase 16 tot 27 jaar zetten jongeren de stap naar volwassenheid. Ongeveer 15 procent van alle jongeren heeft hier op enig moment hulp bij nodig. Bijvoorbeeld hulp bij het vinden van passende zorg of het vinden van een opleiding of werk. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak. In de praktijk blijken gemeenten het vaak moeilijk te vinden om passende hulp te bieden aan deze groep. Relatief veel jongeren hebben namelijk problemen op verschillende leefgebieden en hebben dus te maken met verschillende instanties en wettelijke kaders. Dit vraagt om een brede aanpak dwars door alle wettelijke kaders heen en ruimte voor professionals om jongeren te ondersteunen richting zelfstandigheid. Een groot deel van de hulpbehoevende jongeren onttrekt zich daarnaast aan de hulp van gemeenten (en andere instanties). Veel jongeren hebben namelijk geen goed beeld van hun problemen. Zij ontkennen of onderschatten hun problemen en doen daarom geen beroep op hulp. Het resultaat is dat jongeren op latere leeftijd met een vrachtlading aan problemen aankloppen voor hulp.
 

Cursus Jeugdwet

In deze cursus zal, na een algemene inleiding over het jeugdrecht en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de regelgeving die geldt voor de gemeentelijke besluiten op grond van de Jeugdwet. Aan de orde komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht, het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren, bijvoorbeeld over wat onder de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen dient te worden verstaan.

Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?

Wie zijn belanghebbend bij deze besluiten?
Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet
 
Aanleiding
 
De Jeugdwet is inmiddels drie jaren oud. De belangrijkste juridische vragen zijn op dit moment:
 
Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent zijn kind?
Wat is de verhouding tussen gedwongen en vrijwillig kader?
Wat verstaat de rechter onder jeugdhulp en hoe is de toegang tot de jeugdhulp?
Hoe toetst de rechter de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet?
Wat zijn de mogelijkheden tot beleid bij persoonsgebonden budgetten?
Wat zijn de mogelijkheden tot herziening, intrekking en terugvordering?
 
Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.
 
 

Basiscursus Wmo 2015

 

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van nog meer voorzieningen dan onder de oude Wmo. Bovendien heeft de Wmo 2015 een hele eigen systematiek voor het verkrijgen van een voorziening, zowel voor wat betreft de wijze waarop de toegang is geregeld als de toegang zelf, waarbij de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol heeft.

In één dag de basis opfrissen van de Wmo 2015
Systematiek begrijpen
Alle onderdelen van de wet door lopen
Ook een update van de recente ontwikkelingenLees verder

Belangrijke rol sociaal netwerk en overheid bij voorkomen schade bij scheiding

 

Buren, familie en de overheid spelen een belangrijke rol in het voorkomen van schade voor kinderen bij vechtscheidingen. “Hoe belangrijk hulpverlening, mediation en juridische bijstand ook zijn: al die professionals verdwijnen vroeg of laat weer, maar familie en vrienden blijven”. Dat schrijft André Rouvoet, voorzitter van het Platform ‘Scheiden zonder schade’ in een opiniestuk in Trouw. Circa 70.000 kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan, waarbij 1 op de 5 scheidingen een ‘vechtscheiding’ is. Zo’n 16.000 kinderen ondervinden ernstige gevolgen van de scheiding.Lees verder

Een familiegroepsplan voor Dave

Een familiegroepsplan voor Dave
4 september 2018

Dave is niet zijn echte naam, maar zijn verhaal is wel echt. Kort na zijn geboorte werd Dave, net als zijn broers en zussen, uithuisgeplaatst omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Eerst woonde hij in een pleeggezin. Daarna in een crisispleeggezin, een behandelgroep, een gezinshuis, een crisisgroep… Dave legde een lange weg af door de jeugdzorg, zoals veel kinderen. Hoe helpen we Dave contact te houden met de belangrijke mensen in zijn leven?Lees verder

Haags boek ‘De Stille Schreeuw’ geeft mishandelde kinderen een stem: “Zoveel kinderen overkomt dit”

Haags boek ‘De Stille Schreeuw’ geeft mishandelde kinderen een stem: “Zoveel kinderen overkomt dit”
04 sep 2018
Door Lieuwe van Slooten

Het boek gaat over Mara die op 10-jarige leeftijd uit huis wordt geplaatst en wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Vervolgens zwerft ze van kindertehuizen naar pleeggezinnen. Het verhaal van Mara is eigenlijk het verhaal van de schrijfster Djadi Loose zelf. “Wat haar overkomt heb ik meegemaakt. Het voelde als kind alsof jouw wezen niet mag bestaan,” vertelt Djadi Loose op Den Haag FM.

Met het boek wil Loose kinderen een stem geven. “In Nederland worden 119.000 kinderen mishandeld. Ik vind het belangrijk om dit vanuit het perspectief van het kind te vertellen.” Het heeft tot veel positieve reacties geleid van mensen die met jeugdzorg te maken hebben. “Het boek laat zien hoe belangrijk de één op één aandacht voor een kind is.”

Bezuiniging
Afgelopen maandag stond het Lange Voorhout nog vol met jeugdzorgwerkers omdat de jeugdzorg lijdt onder de bezuinigingen van de gemeenten. Loose hoopt met haar boek aan te geven dat het ontzettend belangrijk blijft om tijd en geld in de kinderen te investeren. “Anders wordt de kwaliteit echt minder.”

Bron en meer: