Bestuur – Statuten

Bestuur 2018:

 • B.J. (Jan) van der Kooi, voorzitter
  Twee kinderen zijn in 2011 zonder overleg of gesprek door een dominante dwangmatige ex weggevoerd. Jeugdzorg vindt alles best als ze maar kinderen hebben. De kinderen zijn veel overgeplaatst en lijden beide aan ouderverstoting. Het meisje is psychisch gehandicapt geraakt. Al 3 jaar wordt de verblijfplaats van de kinderen door Jeugdzorg geheim gehouden….kinderen kwijt.
 • T.J.(Theo) Bruins, secretaris
  Er waren rond de jonge kinderen grote problemen met de William Schrikker Groep(WSG) jeugdhulp- en pleegzorgorganisatie. Zowel mevr. Bruins als Theo ervaren nog dagelijks de psychische gevolgen van het optreden door WSG in deze moeilijke jaren.
 • G.G.(Gerard) van Vliet, penningmeester.
  Alleenwonend, twee uitwonende kinderen. Doet vrijwilligerswerk met mensen met een beperking.
  Hobby’s: toneelspel, kerkkoor, sportschool, fietsen/wandelen, bijhouden van financiën diverse clubs.

(In de praktijk zal met name Jan van der Kooi zich presenteren als medewerker van de Stichting.)

Belangrijke zaken voor elke stichting of vereniging, om verder door te gaan en als subsidievoorwaarden/voor ANBI verklaring:

 • Belangenbehartiging
  Brieven aan Vaste Kamercommissie Jeugd
  Nieuwsbrieven aan 12.000 raadsleden via de 388 griffies van gemeenteraden
  Nieuwsbrieven aan belangstellenden en donateurs
  Acties en demonstraties
  Persberichten mailen via een persbestand
 • Informatieverstrekking
  Site met een woordenboek Jeugdzorg
  Informatiepakketten
  Bemensen van marktkraam bijv. Zwarte Markt Beverwijk 1 dag p.m.
 • Lotgenotencontact
  Oproepen tot contact tussen ouders om avonden te organiseren
  Huisbezoek door een medewerker
  Telefooncontact na huisbezoek

Stichting Dutch Child Center heeft als doel ( art. 2.lid 1 van Statuten):

 • A verbeteren van een onafhankelijke jeugdhulp en jeugdbescherming in het belang van het kind en
  de ouders in de meest brede zin
 • B verbeteren van de rechten van biologische ouders
 • C verbeteren van de positie en de rechten van biologische en/of geadopteerde kinderen
 • D bevorderen van een nauwe samenwerking tussen instanties voor klachtbehandeling
 • E zoeken naar samenwerking met andere stichtingen van ouders voor een goede communicatie met
  politiek en overheden
 • F geven van hulp en advies aan kinderen en ouders in de breedste zin
 • G alle verdere handelingen ,die met bovenstaande verband houden of bevorderen.

Art.2.lid 2 geeft aan:

 • A geven van voorlichting over alle vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming,bevorderen van
  ouderparticipatie,bevorderen van transparantie over jeugdzorgkosten
 • B geven van voorlichting over bezoekregeling,uithuisplaatsing en gezagsontheffing
 • C legale acties om het doel van de stichting te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van
  andere ouders,politici,pers, enz.

Beleidsplan lange termijn

Gelet de geringe belangstelling bij politici (Kamerleden en raadsleden) en de non-actieve belangstelling bij beleidsambtenaren blijvend AANDACHT vragen voor alle aspecten van de stille, verboden ramp in Nederland: duizenden kinderen in nood, uithuis geplaatst en kwijt geraakt door en aan Jeugdzorginstanties. Gelet de geringe neiging om als ouderorganisaties samen iets te willen bereiken: blijvende pogingen om door samenwerking een scherp geluid te laten horen.

Beleidsplan middellange termijn 2020 en verder:

Zie bij BELEIDSPLAN 2018-2019.
Afhankelijk van ontwikkelingen binnen de Stichting en externe factoren als politieke steun voor veranderingen rond Jeugdzorg worden de punten van het BELEIDSPLAN2018-2019 verhevigt voortgezet.

Beleidsplan korte termijn

2018- 2019 door uitvoeren van concrete acties in deze twee jaren

 • meer belangstelling kweken voor de grote problemen bij jeugdhulp en de gevolgen daarvan
 • uitbreiding bestuursleden/serieuze medewerkers
 • meer lotgenotencontact
 • pogingen tot meer samenwerking tussen stichtingen voor ouders. Het is een vorm van enorme zwakte als stichtingen en personen niet willen samenwerken.
 • meer financiën voor een concreet centrum voor uithuisgeplaatste kinderen
 • verdere voortgang tot kwalitatieve documentatie over alle onderwerpen rond de jeugdhulp

Beheer van vermogen

Er is geen vermogen dan alleen een aantal giften, het beheer daarover is opgedragen aan het bestuur van de Stichting. Bij eventuele toename van giften wordt overeenkomstig gehandeld.

Besteding van het vermogen

Alle vermogen wordt besteed aan de realisatie van de doelen. Alle tekorten daarbij ontstaan worden privé voorgefinancierd.

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloningsbeleid, alle inzet is op vrijwillige basis. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. Onkosten van alle vrijwilligers/bestuursleden worden zo veel als mogelijk vergoed.

Statuten