Kamervragen: het bericht dat 20 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer ziet.

14-01-2019 scheiding
 
Antwoorden op de vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 20 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer ziet, nr. 2018Z19051)
 
Vraag 1
 
Kent u het bericht ‘20 procent van kinderen gescheiden ouders ziet vader niet meer’? 1)
 
Antwoord vraag 1
 
Ja.
 
Vraag 2
 
Bent u bereid nader onderzoek te doen naar de redenen dat een op de vijf volwassenen (tussen de 25 en 46 jaar) die als kind een scheiding hebben meegemaakt hun vader en 5 procent hun moeder niet meer ziet?
 
Antwoord vraag 2
 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen een grootschalig onderzoek naar de individuele gevolgen van gezinscomplexiteit in Nederland, het zogeheten ‘Ouders en Kinderen in Nederland’ (OKiN). In één van de deelonderzoeken vertellen respondenten geboren tussen 1971 en 1991 (op het moment van onderzoek tussen de 25 en 46 jaar oud) over de gezinssituatie tijdens hun jeugd en de relaties die zij op dit moment met hun ouders en stiefouders hebben. Het is de generatie die opgroeide in een tijd waarin de kans steeg dat hun ouders uit elkaar gingen (de echtscheidingsgolf). Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat:
 
de leeftijd van het kind ten tijde van een scheiding een van de belangrijkste voorspellers was van geen contact: hoe jonger het kind, hoe waarschijnlijker dat het contact later werd verloren;
het verliezen van het contact ook sterk afhing van de intensiteit van het contact tussen vader en kind onmiddellijk na de scheiding; hoe minder contact, hoe waarschijnlijker dat het contact uiteindelijk stopte;
conflicten tussen de ouders tijdens het huwelijk en conflicten tussen ouders na de scheiding het risico verhoogden op contactverlies;
vaders die geestelijke gezondheidsproblemen of verslavingsproblemen hadden eerder het contact verloren.
Daarnaast doet het WODC thans onderzoek naar het niet-nakomen van omgangsregelingen. Ik vind het dan ook op dit moment niet opportuun om aanvullend onderzoek te doen.
 
Vraag 3
 
Is bekend hoeveel kinderen van gescheiden ouders nu de vader of moeder niet meer ziet? Zo ja, wat zijn de aantallen? Zo, nee kunt u dit onderzoeken?
 
Antwoord vraag 3
 
Het WODC heeft in 2017 een literatuuronderzoek gepubliceerd dat zich onder meer richt op het verliezen van het contact met de uitwonende ouder na de scheiding. Hieruit blijkt dat het percentage ouders dat het contact met de kinderen helemaal verliest, licht dalende is. Waar in 2006 14 procent van de kinderen van 12 t/m 16 jaar na de scheiding helemaal geen contact meer met de vader had, bedroeg dit percentage in 2013 ongeveer 12 procent.
 
Vraag 4
 
Zijn er gegevens over kinderen van gescheiden ouders die hun vader of moeder niet meer zien uit andere landen? Zo ja, kunt u ons die sturen en voorzien van een analyse?
 
Antwoord vraag 4
 
Deze gegevens zijn mij niet bekend. Het eerdergenoemde WODC-onderzoek over het niet nakomen van omgangsregelingen zal ook buitenlandse stelsels bij de beschouwing betrekken. De uitkomsten van dit onderzoek zal ik naar verwachting begin 2019 toezenden aan uw Kamer.
 
Vraag 6
 
Wat zijn de gevolgen voor zowel kinderen als ouders? Bent u bereid om extra onderzoek te doen naar de gevolgen op de korte en lange termijn?
 
Antwoord vraag 6
 
De ondervraagde vaders uit het hierboven genoemde onderzoek van de UvA en het CBS geven aan er moeite mee te hebben dat het contact met de kinderen verloren is gegaan; zij ervaren minder sociaal welbevinden. Zoals gezegd, voert het WODC een groot onderzoek uit naar het niet nakomen van omgangsregelingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de gevolgen van contactverlies voor het kind na een scheiding.
 
Vraag 5
 
Wordt het belang van de band tussen vader en kind voldoende meegenomen bij echtscheidingen en binnen de hulpverlening?
 
Vraag 7
 
Zijn deze cijfers voor u reden om meer te doen om ouderverstoting te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen?
 
Vraag 8
 
Bent u bereid om in gesprek te gaan met kinderen van gescheiden ouders, ouders, onderzoekers, belangenorganisaties, hulpverleners, en rechters over mogelijke oplossingen?
 
Antwoord vraag 5, 7 en 8
 
Het Programma Scheiden zonder Schade voert, in opdracht van de Minister van VWS en van mij, in partnerschap met de VNG, de acties uit van het Actieplan van André Rouvoet. Een van de kernboodschappen van dit actieplan is dat de hulpverlening en juridische instanties als uitgangspunt hanteren dat blijvend contact met beide ouders in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind is. Een groot aantal acties ziet daarop. Zoals het borgen dat in de opleiding van de relevante beroepsgroepen aandacht is voor onder meer het fenomeen ouderverstoting; het aanpassen van de Richtlijnen Jeugd en Jeugdbescherming zodat meer recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap; en het bevorderen van de publieke bewustwording dat het kind recht heeft op zorg door en contact met beide ouders.
 
Het Platform Scheiden zonder Schade is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze acties. Dit Platform bestaat uit ervaringsdeskundigen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, hulpverleners, advocaten en rechters. Het Platform heeft het voornemen om rond de zomer een congres te organiseren over dit onderwerp.
 
Vraag 9
 
Kunt u onder co-ouders onderzoeken welke belemmeringen er vanuit de overheid (zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of gemeente) bestaan om co-ouder te zijn?
 
Antwoord vraag 9
 
Op korte termijn gaat er een beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer, met daarin aandacht voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Algemene Kinderbijslag Wet en de Wet op het kindgebonden budget. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget in het geval van echtscheiding. Naar verwachting voorziet deze beleidsdoorlichting ons van informatie over de belemmeringen die er vanuit de overheid bestaan om co-ouder te zijn.
 

Jeugdautoriteit opgericht

Per 1 januari 2019 bestaat de Jeugdautoriteit. Die is opgericht om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken en heeft als doel de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De Jeugdautoriteit bemiddelt als ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Zij spreekt gemeenten aan rond continuïteitsvraagstukken, bemiddelt rond de inkoop van jeugdhulp en bereidt indien nodig bestuurlijke maatregelen voor.
 

Nieuws van: Inzowijs — begeleiding voor kinderen

Nieuws van: Inzowijs — begeleiding voor kinderen
 
Nieuwe themadagen voor jongeren in 2019.
 
Na zoveel enthousiaste verhalen van de afgelopen jaren organiseren wij in 2019 opnieuw de themadagen. Op tien zaterdagen gaan acht jongeren tussen de 14 en 19 jaar met elkaar aan de slag met thema’s die bij hun leeftijd passen, zoals zelfstandigheid, vriendschap, liefde en gezondheid. Middels spelvormen, brainstormsessies en samenwerkingsopdrachten leren de jongeren niet alleen wat over het onderwerp, maar vergroten zij ook hun sociale leefwereld. Met de hulp van drie begeleiders wordt er ook aan persoonlijke doelen gewerkt zoals sociale interactie, plannen en organiseren.
 
Benieuwd, enthousiast of vragen? Neem dan contact op met Job Tamminga (  ).
Producttip: douchecoach Timo
 
Douchecoach Timo is een zandloper van vijf minuten speciaal voor in de badkamer. Dit leuke hulpmiddel geeft uw kind inzicht in de douchetijd. Door de sterke zuignap is de zandloper makkelijk te bevestigen. De douchecoach kan u moeite èn water besparen en is voor een klein prijsje te verkrijgen.
 
Uittip: winterspeurtocht in de duinen
 
Tijdens de kerstvakantie is het mogelijk om op avontuur te gaan in Meijendel in Wassenaar. De (gratis) speurtocht is 1,5 kilometer lang en komt door het Monkeybos. Onderweg kunnen de kinderen spannende opdrachten doen, zoals in een boom klimmen, een sneeuwdans verzinnen en dierengeluiden nadoen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het startpunt is bij De Tapuit (bezoekerscentrum Dunea).
Bezoek: www.dunea.nl
Uittip: Kerstvakantie in NEMO
 
Een bezoekje aan NEMO Science Museum in Amsterdam is echt de moeite waard. Van 22 december tot en met 6 januari kunnen kinderen aan de slag met winterse experimenten en proefjes.

KINDERRECHTENFESTIVAL 

Met z’n vijven ( 5 vrijwilligers ) waren we  bij het KINDERRECHTENFESTIVAL  afgelopen ZONDAG 25 nov.2018 van 12.00 uur – 17.00 uur  in de Basisschool en Sociaal Centrum RU PARE  in Amsterdam-NieuwWest.

We konden fijn netwerken, met ouders en kinderen praten, stickers en groen/rode kaartjes uitdelen.

Door weer andere vrijwilligers werden we getrakteerd op o.a. mini-loempia’s en koekjes.

Dit zijn ook kinderrechten:

 

RECHT OP EERLIJK PROCES

RECHT OP BESCHERMING

RECHT OP FAMILIE

RECHT OP BROER EN ZUS

 

En deze rechten staan duidelijk op de posters van het College voor de Rechten van de Mens

We weten allen met veel verdriet  dat deze rechten niet gelden bij onze Nederlandse kinderrechters:

bij hen geldt alleen het belang van de aanvragende organisatie.

De valkuil van de ” vage zorgen “

Nic Drion op 13 november 2018

Kindermishandeling. Verwaarlozing. Onveiligheid. We gebruiken soms grote woorden als we ons zorgen maken over kinderen. Als professionals hebben we de plicht om concreet aan te geven welk gedrag van ouders in onze ogen schadelijk is voor hun kinderen, en wat die schade dan precies is. In de praktijk is dat best lastig.

Nog te vaak staan rapportages vol vage zorgen, zoals ‘Ouders schieten tekort’, ‘Moeder is onmachtig’, ‘Vader is agressief’ of ‘De ontwikkeling van het kind wordt ernstig bedreigd.’ Oké, maar wat dan, hoe dan? Wat doen ouders precies verkeerd? Hoe erg is dat voor het kind? Wie stelt, moet bewijzen.
Vage kindermishandeling

Vaag blijven is makkelijk, concreet worden is moeilijk. Zeker als het gaat om onveiligheid. Want kindermishandeling is een geheim dat de meeste gezinnen niet zomaar prijsgeven. En veel hulpverleners zijn terughoudend om ernaar te vragen, om het mis te hebben, om contact te verliezen, et cetera. Er zijn genoeg redenen waarom het niet lukt om concreet te worden.
Op basis van vage zorgen kunnen we niet de juiste beslissingen nemen

Maar er zijn nog veel zwaarder wegende redenen om het wél te proberen. We kunnen kinderen niet helpen als we niet superconcreet zijn over onveiligheid. En hun ouders ook niet, trouwens. Op basis van vage zorgen kunnen we niet de juiste beslissingen nemen. En verkeerde beslissingen hebben vaak dramatische gevolgen, zoals onnodige uithuisplaatsingen.
Investeren

Het is de combinatie van messcherp en hard zijn op onveiligheid, maar zacht en compassievol in de relatie met ouders, die ons in staat stelt om concreet te worden. Die combinatie vergt veel training en vakmanschap van de hulpverlener. Daar moeten we in investeren. Door te werken aan ons partnerschap met ouders. Door de focus te houden op de kinderen. Door te oefenen in het betrekken van netwerken. Door het blijven stellen van vragen, waarbij we langzaam de ui afpellen tot we bij de kern van de onveiligheid komen. Als we dat niet doen, blijven we steken in vage zorgen en dan wordt het veiligheidsplan op drijfzand gebouwd.

Bron en meer:

Ervaringen met Jeugdbescherming West ( Den Haag-Leiden)

Door Leo van Saase                                              23 oktober 2018

Dit zijn mij ervaringen met JBW in Leiden aangezien niemand wilde helpen om heb ik toch maar aangifte gedaan om de volgde reden. Ik vind dat de waarheid eens naar boven moe komen wat JBW aan het doen net als bij andere instanties bij hierbij aan de RK kerk als voorbeeld

1 Een ander verhaal dan de waarheid in de rechtbank art.207
2 Het laten plegen van een strafbaar feit art. 279
3 Het goedkeuren van plegen van een strafbaar feit artikel 44 SR artikel 47 en 48 SR
4 Meldingsplicht van strafbaar feit Artikel 160 wetboek van strafrecht.
5 Burgerlijk Wetboek Artikel 446 staat dat verplicht is dossier bijhouden door JBW dit is ook niet gebeurt zie onder andere het niet bijhouden van de bezoekregeling

artikel 162 van het Wetboek van strafvordering een meldplicht.

1 Het niet uitvoeren van een beschikking van de rechter ( waarschijnlijk Artikel 557 is van toepassing)
2 Valsheid van geschrifte artikel 225
3 De wetgever heeft in artikel 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) geen onderscheid gemaakt tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee de mogelijkheid om publiekrechtelijke rechtspersonen te vervolgen niet uitgesloten

Bron:

Geen noodzaak tot onderzoek naar Zwartboek Jeugdbescherming Brabant

Door: Peter Houtepen
vrijdag 26 oktober 2018

WOENSDRECHT – De inspectie van gezondheidszorg en jeugd ziet geen noodzaak om onderzoek te doen naar het zogeheten ‘Zwartboek Jeugdbescherming Brabant’.

De regio’s West Brabant Oost en West Brabant West (samen 18 gemeenten) en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. De inspectie geeft als argument om dit niet te doen dat bij het bepalen van waar en naar welke thema’s toezicht wordt uitgevoerd, zij niet alleen het aantal en de inhoud van klachten maar ook andere bronnen betrekt. Op dit moment loopt er al een onderzoek naar de casus van de schrijver van het zwartboek door de Nationale Ombudsman. Inspectie wil hier eerst de resultaten van afwachten.

Positief resultaat

Recent heeft het keurmerkinstituut haar jaarlijkse controle bij Jeugdbescherming Brabant uitgevoerd. Het formele rapport hierover volgt nog, De inspectie is mondeling op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van de keuring. Het feit dat het keurmerkinstituut het certificaat heeft verleend aan Jeugdbescherming Brabant houdt in dat de instelling voldoet aan de gestelde eisen waardoor de geleverde kwaliteit wordt geborgd en verbeterd. Daarnaast heeft de inspectie aangegeven dit en volgend jaar, een onderzoek uit te voeren naar alle gecertificeerde Instellingen in Nederland en hier valt Jeugdbescherming Brabant ook onder.

In gesprek

De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met Jeugdbescherming Brabant.

Bron: https://www.internetbode.nl/regio/woensdrecht/algemeen/270695/geen-noodzaak-tot-onderzoek-naar-zwartboek-jeugdbescherming-brabant?

Lees verder

Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

 

Stem op pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou wonen’

Pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou wonen’ is finalist voor de Galjaardprijs 2018 voor publiekscampagnes. U kunt via de lees meer link stemmen op het filmpje ‘Mag ik bij jou komen wonen’. In dit filmpje doet Lisa (12) een indringende oproep voor de werving van pleegouders op de markt in Enschede. Met een heel klein budget bleek deze minicampagne heel effectief. De winnaar van de Galjaard-publieksprijs wordt op 1 november (Galjaarddag) bekendgemaakt.

De Kindertelefoon installeert eerste jongerenraad

De Kindertelefoon beschikt sinds kort over een eigen jongerenraad. Zeventien jongens en meisjes tussen de 13 en 18 jaar vertegenwoordigen een jaar lang de stem van jongeren binnen De Kindertelefoon. Het is voor het eerst dat De Kindertelefoon op dit niveau gebruikmaakt van de kennis en kunde van jongeren. Volgens regiomanager Nathalie But vertegenwoordigen de leden van de raad de jongeren van Nederland. De jongeren gaan vloggen voor en over De Kindertelefoon en geven advies over allerlei onderwerpen.

Meer: